ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ขอบเขต ความสําคัญ และความหมายของรัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจกับการบริหารธุรกิจ นโยบายของรัฐและการวางแผน การบริหารการพัฒนา การจัดและการปรับปรุงองค์การของรัฐ การบริหารงานบุคคล ภาวะผู้นำและการวินิจฉัยสั่งการ การติดต่อประสานงานและการติดตามผลงาน ระบบราชการของไทย พฤติกรรมองค์การ นโยบายสาธารณะ การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย แนวโน้มกระบวนการทางรัฐประศาสนศาสตร์ไทยในอนาคต


ศึกษาหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันรูปแบบต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจ การทำงานของกลไกราคาในตลาด บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ เงินตราและสถาบันการเงิน เน้นการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลประกอบการศึกษา และศึกษาเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ

การบริหารการพัฒนาเป็นวิชาว่าด้วยแนวคิดและวิธีการในการพัฒนาประเทศ
มีการนำเสนอวิธีการว่าด้วยการพัฒนาประเทศที่จะไปสู่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และการสร้างความ ทันสมัย

ปก การบริหารการพัฒนา

ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี นโยบายเกี่ยวกับการคลัง และงบประมาณ ระบบการคลัง นโยบายทางเศรษฐกิจ นโยบายการคลัง นโยบายการเงินของรัฐ ระบบภาษีอากร  รายรับ รายจ่ายของรัฐ  หนี้สาธารณะ กระบวนการงบประมาณ เทคนิคและการวิเคราะห์งบประมาณ ปัญหา การงบประมาณของภาครัฐ


ศึกษาผลการวิจัยและแนวคิดใหม่ๆ ในการบริหาร การใช้เครื่องมือสมัยใหม่ในการบริหารงานและการวิจัย วิธีการทางคณิตศาสตร์ที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การวิเคราะห์เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการบริหาร และพุทธวิธีการบริหารงานสมัยใหม่

ศึกษากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพุทธศาสนาด้วยการออกแบบการวิเคราะห์ และการวิเคราะห์ เพื่อจัดแบ่งตำแหน่งงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา และการคัดเลือกพนักงาน การปฐมนิเทศบรรจุพนักงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม และการพัฒนา กระบวนการทางด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และแรงงานสัมพันธ์ การใช้วินัยควบคุม  การประเมินผล การกำหนดงาน หรือการออกแบบงาน ประกอบกับการเชื่อมโยงระหว่างบุคคล และองค์การ ลักษณะทรัพยากรบุคคลที่องค์การต้องการ โดยพิจารณาถึงการกำหนดงานทั้งระบบด้วยการศึกษาองค์ประกอบขององค์การ สภาพแวดล้อม ด้านพฤติกรรม รวมทั้งกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ประกอบด้วยพุทธบริษัท ๔ ในพระพุทธศาสนา