• เป้าหมายเพื่อพัฒนาการสะสมผลงานด้านการเขียนบทความวิชาการของอาจารย์