เพื่อให้นิสิตเข้าใจถึงระบบสารสนเทศในองค์กร โครงสร้างของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการนาเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในระบบขององค์กรหรือหน่วยงาน 


  • การเรียนการสอนออนไลน์
  • การสอบออนไลน์
  • การสร้าง Contents ออนไลน์