รายวิชาที่มีอยู่

Guest accessSelf enrolment

ปรัชญาเบื้องต้น

ปรัชญาเบื้องต้น

Course
Guest accessSelf enrolment

การเมืองกับการปกครองของไทย

การเมืองกับการปกครองของไทย

ความรู้ทั่วไปของการเมืองและการปกครอง พัฒนาการการเมืองการปกครองของไ...
Course
Guest accessSelf enrolment

เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา

Course
Guest accessSelf enrolment

พระไตรปิฎกศึกษา

พระไตรปิฎกศึกษา

Course
Guest accessSelf enrolment

ประวัติพระพุทธศาสนา

ประวัติพระพุทธศาสนา

Course
Self enrolment

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ทั้งที่เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและ...
Course
Guest accessSelf enrolment

ประชาธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา

ประชาธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา

ศึกษาความหมาย ทฤษฎี หลักการ และองค์ประกอบของประชาธิปไตยตามแนวพระพุท...
Course

พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประวัติของคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร องค์ประ...
Course

การเมืองและนโยบายสาธารณะ

การเมืองและนโยบายสาธารณะ

 ศึกษาแนวคิดและวิธีการทางการเมืองที่มีการกำหนดนโยบายสาธารณะ กา...
Course
Self enrolment

การเมืองการปกครองประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การเมืองการปกครองประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ศึกษาแนวคิดและพฤติกรรมทางการเมือง สถาบันการเมือง การจัดระเบียบการป...
Course
Self enrolment

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์

ศึกษาธรรมชาติ ขอบเขต และวิธีการทางรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์กับศาสตร์อ...
Course
Self enrolment

การเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย

การเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย

ศึกษารูปแบบและกระบวนการของการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยตั้งแต...
Course

ธรรมะ

ธรรมะ

ทำใจให้สบาย
Course

พุทธวิธีการบริหาร

พุทธวิธีการบริหาร

    ศึกษาความหมาย แนวคิด และทฤษฎีของการบริหาร พุทธว...
Course

การเมืองกับการปกครองของไทย

การเมืองกับการปกครองของไทย

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง พัฒนาการการเมืองกา...
Course
Self enrolment

การปกครองคณะสงฆ์ไทย

การปกครองคณะสงฆ์ไทย

ศึกษาพัฒนาการของระบบการปกครองคณะสงฆ์ไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุ...
Course
Self enrolment

การบริหารองค์กรภาครัฐ

การบริหารองค์กรภาครัฐ

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับทฤษฏี หลักการ และแนวคิดในการบริหารองค์กรภา...
Course
Self enrolment

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

           ศึกษาห...
Course
Guest accessSelf enrolment

การเมืองกับนโยบายสาธารณะ

การเมืองกับนโยบายสาธารณะ

ศึกษาแนวคิดและวิธีการทางการเมืองที่มีการกำหนดนโยบายสาธารณะ การเมือ...
Course

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์

เอกสารประกอบการสอนวิชา ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ Introduction to...
Course