รายวิชาที่มีอยู่

Guest accessSelf enrolment

การเมืองกับการปกครองของไทย

การเมืองกับการปกครองของไทย

ความรู้ทั่วไปของการเมืองและการปกครอง พัฒนาการการเมืองการปกครองของไ...
Course
Guest accessSelf enrolment

ปรัชญาเบื้องต้น

ปรัชญาเบื้องต้น

Course
Guest accessSelf enrolment

เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา

Course
Guest accessSelf enrolment

e-Learning and e-Testing

e-Learning and e-Testing

Course
Guest accessSelf enrolment

พระไตรปิฎกศึกษา

พระไตรปิฎกศึกษา

Course
Guest accessSelf enrolment

ประวัติพระพุทธศาสนา

ประวัติพระพุทธศาสนา

Course
Guest accessSelf enrolment

วรรณคดีบาลี

วรรณคดีบาลี

Course
Guest accessSelf enrolment

มนุษย์กับสังคม

มนุษย์กับสังคม

Course
Guest accessSelf enrolment

พระอภิธรรมปิฎก

พระอภิธรรมปิฎก

Course
Guest accessSelf enrolment

พระสุตตันตปิฎก

พระสุตตันตปิฎก

Course
Guest accessSelf enrolment

พระวินัยปิฎก

พระวินัยปิฎก

Course
Guest accessSelf enrolment

ภาษากับการสื่อสาร

ภาษากับการสื่อสาร

Course
Guest accessSelf enrolment

นวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา

นวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา

วิเคราะห์นวัตกรรมการสอน การสร้างสื่อบทเรียน ประเภทของสื่อ...
Course

ภูมิศาสตร์ประเทศไทย

ภูมิศาสตร์ประเทศไทย

Course
Self enrolment

เทคโนโลยีแผนที่และการแปลความหมายแผนที่

เทคโนโลยีแผนที่และการแปลความหมายแผนที่

โลกสวย
Course
Self enrolment

คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหารการศึกษา

คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหารการศึกษา

วิชาคุณธรรมธรรม จริยา
Course

เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา

เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา

     ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความหมาย คว...
Course
Guest accessSelf enrolment

ภาษาไทยเบื้องต้น

ภาษาไทยเบื้องต้น

ศึกษาหน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ หน่วยเสียงวรรณยุกต์ หน่วยคำ ร...
Course
Self enrolment

ประชากรศึกษา

ประชากรศึกษา

 
Course

พระวินัยปิฎก

พระวินัยปิฎก

   เพื่อศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย และโครงสร้างของพ...
Course
Self enrolment

Writing English

Writing English

             Writing refers to t...
Course
Guest accessSelf enrolment

การปกครองคณะสงฆ์ไทย

การปกครองคณะสงฆ์ไทย

Course
Guest accessSelf enrolment

การเมืองกับนโยบายสาธารณะ

การเมืองกับนโยบายสาธารณะ

ศึกษาแนวคิดและวิธีการทางการเมืองที่มีการกำหนดนโยบายสาธารณะ การเมือ...
Course

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์

เอกสารประกอบการสอนวิชา ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ Introduction to...
Course
Guest accessSelf enrolment

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ทั้งที่เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและก...
Course