รายวิชาที่มีอยู่

Guest accessSelf enrolment

MCU e-Learning and e-Testing

MCU e-Learning and e-Testing

การเรียนการสอนออนไลน์การสอบออนไลน์การสร้าง Contents ออนไลน์
Course
Guest accessSelf enrolment

ปรัชญาเบื้องต้น

ปรัชญาเบื้องต้น

Course
Guest accessSelf enrolment

การเมืองกับการปกครองของไทย

การเมืองกับการปกครองของไทย

ความรู้ทั่วไปของการเมืองและการปกครอง พัฒนาการการเมืองการปกครองของไ...
Course
Guest accessSelf enrolment

เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา

Course
Guest accessSelf enrolment

พระไตรปิฎกศึกษา

พระไตรปิฎกศึกษา

Course
Guest accessSelf enrolment

ประวัติพระพุทธศาสนา

ประวัติพระพุทธศาสนา

Course
Self enrolment

พระพุทธศาสนากับปรัชญา

พระพุทธศาสนากับปรัชญา

ศึกษาความเหมือนและความแตกต่างระหว่างพระพุทธศาสนากับปรัชญา เข้าใจท่...
Course
Self enrolment

ปรัชญาพุทธมหายาน

ปรัชญาพุทธมหายาน

 ศึกษากำเนิด พัฒนาการ โครงสร้างเนื้อหาสาระ ประเด็นสำคัญของพุท...
Course
Self enrolment

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

ศึกษากำเนิด พัฒนาการ โครงสร้างเนื้อหาสาระ ประเด็นสำคัญของคัมภีร์พระ...
Course
Self enrolment

พระพุทธศาสนากับแนวคิดใหม่ทางศาสนา

พระพุทธศาสนากับแนวคิดใหม่ทางศาสนา

ศึกษาแนวคิดพระพุทธศาสนา เพื่อบูรณาการกับแนวคิดใหม่ของศาสนาและลัทธิค...
Course
Self enrolment

พระพุทธศาสนากับสันติภาพ

พระพุทธศาสนากับสันติภาพ

101 429 พระพุทธศาสนากับสันติภาพ (Buddhism and Peace)   &...
Course

ขบวนการพุทธใหม่ในโลกปัจจุบัน

ขบวนการพุทธใหม่ในโลกปัจจุบัน

Course
Self enrolment

ปรัชญาสังคมและการเมือง

ปรัชญาสังคมและการเมือง

พระครูปริยัติธรรมวงศ์, ผศ.ดร.อาจารย์ผู้บรรยายรายวิชาTel 099-4646-15...
Course
Self enrolment

พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน

พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน

ศึกษาหลักสิทธิมนุษยชนตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา โดยเปรียบเทียบกับป...
Course
Guest accessSelf enrolment

ศาสนาทั่วไป ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ

ศาสนาทั่วไป ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ

Course