รายวิชาที่มีอยู่

Guest accessSelf enrolment

MCU e-Learning and e-Testing

MCU e-Learning and e-Testing

การเรียนการสอนออนไลน์การสอบออนไลน์การสร้าง Contents ออนไลน์
Course

การอุดมศึกษา ในศตวรรษที่ 21

การอุดมศึกษา ในศตวรรษที่ 21

การจัดการอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21
Course

พุทธจิตวิทยาการพัฒนาชีวิต (Life Development in Buddhist Psychology)

พุทธจิตวิทยาการพัฒนาชีวิต (Life Development in Buddhist Psychology)

ความหมาย แนวคิด หลักการทางพทุธจิตวิทยา พัฒนาการของชีวิตมนุษย์ตั้งแต...
Course
Self enrolment

จิตวิทยาการเรียนรู้

จิตวิทยาการเรียนรู้

เนื้อหารายวิชาโดยย่อ
Course
Self enrolment

พุทธจิตวิทยาการให้การปรึกษา

พุทธจิตวิทยาการให้การปรึกษา

พุทธจิตวิทยาการให้การปรึกษา  ถือเป็นการประยุกต์หลักพุทธธรรมและ...
Course
Self enrolment

สถิติเบื้องต้นและการวิจัย (Basic Statistics and Research)

สถิติเบื้องต้นและการวิจัย (Basic Statistics and Research)

วิวัฒนาการการแสวงหาความรู้ ความมุ่งหมายการวิจัย ประโยชน์การวิจัย ปร...
Course
Self enrolment

วิชาสรีรจิตวิทยา (ส่วนกลาง)

วิชาสรีรจิตวิทยา (ส่วนกลาง)

ศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสรีรจิตวิทยา ประวัติและแนวคิดความเป็นมา...
Course
Self enrolment

เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา

วิธีการศึกษาในระดับอุดมศึกษา แนวทาง 
Course
Self enrolment

ทักษะและกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

ทักษะและกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

Course

พุทธวิถีคิลานธรรม

พุทธวิถีคิลานธรรม

การดูแลจิตใจในยามทุกข์ 
Course

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ (Buddhist Meditation VII)

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ (Buddhist Meditation VII)

หลักการและวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน สภาวธรรมที่เกิดดับในขณะปฏิบัติฯ วิธ...
Course

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ (Buddhist Meditation VI)

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ (Buddhist Meditation VI)

หลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในพระสูตรที่เชื่อมโยงกับมหาส...
Course

จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)

จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)

Course
Self enrolment

Structure and writing in English

Structure and writing in English

          Students are...
Course
Self enrolment

การปรับพฤติกรรมแนวพุทธ

การปรับพฤติกรรมแนวพุทธ

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีในการวางเงื่อนไขพฤติกรรม การทดสอบ และการนำหลักกา...
Course
Self enrolment

พุทธจิตวิทยา (Buddhist Psychology)

พุทธจิตวิทยา (Buddhist Psychology)

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพุทธจิตวิทยา พุทธจิต...
Course

จิตวิทยาพื้นฐาน (Foundation to Psychology)

จิตวิทยาพื้นฐาน (Foundation to Psychology)

จิตวิทยาเป็นการศึกษาที่เป็นระบบระเบียบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื...
Course

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ (Buddhist Meditation V )

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ (Buddhist Meditation V )

ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน  กระบวนการเกิดดับของรูปนามตามแนวปฏิจจสม...
Course

Analytical Reading

Analytical Reading

ฝึกกลวิธีการอ่านเพื่อจำแนกแยกแยะและวิเคราะห์โครงสร้างของแนวการเขียน...
Course

วัฒนธรรมไทย (Thai Culture)

วัฒนธรรมไทย (Thai Culture)

วัฒนธรรม อารยธรรม มนุษย์กับวัฒนธรรม วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมย่อยของไทย ...
Course
Self enrolment

จิตวิทยาการเรียนรู้ (Learning Psychology)

จิตวิทยาการเรียนรู้ (Learning Psychology)

ประสาทสัมผัสและการรับรู้ การเรียนรู้ ความจำและความลืม เชาวน์ปัญญา แ...
Course

ศิลปะการประพันธ์

ศิลปะการประพันธ์

Course