1บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐศาสตร์กับประชาธิปไตย

 ความเบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 

 ความเบื้องต้นเกี่ยวกับประชาธิปไตยตามแนวตะวันตก

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 

 ความเป็นมาของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย  ความสำคัญของพระพุทศาสนากับสังคมไทย 

 ทัศนะเกี่ยวกับแนวคิดทางการเมืองการปกครองตามแนวพระพุทธศาสนา 

 แนวคิดประชาธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา

Click 1บทที่ 1.pdf link to view the file.