พระพุทธศาสนาในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช

1. พระเจ้าอโศกกับการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา