การอุบัติขึ้นและลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนา

1. ชมพูทวีปก่อนพุทธกาล โดยพระครูปริยัติกิตติธำรง, ผศ.ดร.