พัฒนาการของปรัชญาตะวันตก

1. ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ