อภิปรัชญา

1. อภิปรัชญา โดยพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.