ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาศาสนา และวิทยาศาสตร์

1. ปรัชญากับศาสนา