ความหมายและขอบเขตของปรัชญา

1. ความหมายและขอบเขตของปรัชญา โดย พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.