ส่งงาน บทที่ ๑ ขอบข่ายของวิชาปรัชญา

วิธีทำการบ้าน

๑. อธิบายความเป็นมาของวิชาปรัชญา

วิธีการส่ง

๑. ให้ตั้งชื้อไฟล์ - ชื่อ- นามสกุล

๒. กำหนดส่งไม่เกิน วันที่ ๒๐ กันยายน