ส่งงานบทที่ 1

วิธีการส่งการบ้านบทที่

1. คลิก Add submission

2. ให้อธิบายเนื้อหาในรายวิชานั้นๆ 

3. ตั้งชื่อ "รหัสนักศึกษา-ชื่อ-นามสกุล"

4. ในส่วนของ file submission ขนาดไม่เกิน 2 Mb

5. เมื่ออัพโหลดไฟล์เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง