ทดสอบครั้งที่ ๑

ให้นิสิตทำแบบทดสอบที่กำหนดให้ และส่งงานภายในวันที่ 9 สิงหาคม 61 ไม่เกินเวลา 16.00 น.