สรุปบทเรียนที่ได้จากการเรียนเรื่องประเทศพม่า

ให้นิสิตสรุปบทเรียนที่ได้จากประเทศพม่า ส่ง ท้ายชั่วโมง