สรุปบทเรียนที่ได้จากการศึกษา

ให้นิสิตสรุปบทเรียนหลังจากที่ท่านได้ศึกษาในบทเป็นที่เรียบร้อย 

เงื่อนไข การส่ง ส่งเป็นไฟล์เอกสาร word หรือ ส่งเป็นไฟล์ภาพจากการถ่ายงานที่นิสิตเขียนลงบนกระดาษ

มีคะแนนต่อชิ้นงานทุกครั้ง