ศึกษาแนวคิดและพฤติกรรมทางการเมือง สถาบันการเมือง การจัดระเบียบการปกครอง รูปแบบของรัฐ และองค์กรแห่งอำนาจของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มี ผลกระทบต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และปัญหาการพัฒนา การเมือง การปกครอง ของกลุ่มประเทศเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้