ทฤษฎีองค์การและการจัดการทุกองค์การในปัจจุบัน  มีการประยกต์ใช้หลายประเภท   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้นำเสนอทฤษฎีองค์การและการจัดการแนวพุทธ  บูรณาการ  ปรับประยุกต์กับทฤษฎีองค์การและการจัดการศาสตร์สมัยใหม่  โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การในยุคศตวรรษที่21 ซึ่งต้องเผชิญกับปัจจัยแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว   ปัญหาความขัดแย้ง  ความเห็นที่เหมือนและแตกต่าง  การจัดการองค์การแนวพุทธให้สนองตอบด้านสังคม เศรษฐกิจ โลกาภิวัตน์ และเทคโนโลยี   ควบคู่กับองค์ความรู้การจัดการองค์การสมัยใหม่ ระบุถึงการจัดการ ขบวนการจัดการ บทบาทของการจัดการ คุณสมบัติของนักบริหารที่ประสบความสำเร็จ