ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย กระบวนการและขั้นตอนการวิจัย การ วางแผนและการออกแบบการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย ประชากรและการสุ่ม ตัวอย่าง สถิติส าหรับการวิจัย เทคนิคการรวมรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล เชิงบริหารจัดการ การเขียนรายงานวิจัย การใช้ผลการวิจัยเพื่อการบริหารจัดการ ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร และการน าผลงานการวิจัยไปใช้ในการ ตัดสินใจเชิงบริหารจัดการ