ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ขอบเขต ความสําคัญ และความหมายของรัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจกับการบริหารธุรกิจ นโยบายของรัฐและการวางแผน การบริหารการพัฒนา การจัดและการปรับปรุงองค์การของรัฐ การบริหารงานบุคคล ภาวะผู้นำและการวินิจฉัยสั่งการ การติดต่อประสานงานและการติดตามผลงาน ระบบราชการของไทย พฤติกรรมองค์การ นโยบายสาธารณะ การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย แนวโน้มกระบวนการทางรัฐประศาสนศาสตร์ไทยในอนาคต