ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของศาสนาในฐานะเป็นสถาบันหลักของสังคม บทบาทของศาสนาที่มีต่อสังคมตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน  อิทธิพลของศาสนาที่มีต่อแนวคิด คติ ความเชื่อ ตลอดถึงการปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณี รวมทั้งพฤติกรรมและปรากฎการณ์ของประชาชนในสังคมที่นับถือศาสนาต่างๆ  และการนำแนวคิดทางศาสนามาเป็นฐานของการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ