ศึกษาประวัติ พัฒนาการ และหลักคำสอนของพระพุทธศาสนามหายาน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน