ศึกษาทฤษฎี ความหมาย และแนวคิดเกี่ยวกับองค์การและการจัดการ การวางแผนเพื่อการจัดองค์การ การจัดโครงสร้างขององค์การ การจัดการทรัพยากรบุคคล การอำนวยการ การควบคุมงาน การพัฒนาองค์การและการจัดการ การสร้างจุดเด่นขององค์การ กระบวนการขององค์การ  การพัฒนาของทฤษฎีองค์การและการบริหารสมัยใหม่ การแก้ปัญหาความขัดแย้งและแนวทางแก้ไขปัญหาในองค์การ และการจัดการทรัพยากรบุคคล