ศึกษารูปแบบและกระบวนการของการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอำนาจในปัจจุบัน พฤติกรรมการเมือง และแนวโน้มของการเมืองการปกครองส่วนส่วนท้องในอนาคต