การบริหารการพัฒนาเป็นวิชาว่าด้วยแนวคิดและวิธีการในการพัฒนาประเทศ
มีการนำเสนอวิธีการว่าด้วยการพัฒนาประเทศที่จะไปสู่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และการสร้างความ ทันสมัย

ปก การบริหารการพัฒนา