ศึกษาผลการวิจัยและแนวคิดใหม่ๆ ในการบริหาร การใช้เครื่องมือสมัยใหม่ในการบริหารงานและการวิจัย วิธีการทางคณิตศาสตร์ที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การวิเคราะห์เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการบริหาร และพุทธวิธีการบริหารงานสมัยใหม่