ศึกษากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพุทธศาสนาด้วยการออกแบบการวิเคราะห์ และการวิเคราะห์ เพื่อจัดแบ่งตำแหน่งงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา และการคัดเลือกพนักงาน การปฐมนิเทศบรรจุพนักงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม และการพัฒนา กระบวนการทางด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และแรงงานสัมพันธ์ การใช้วินัยควบคุม  การประเมินผล การกำหนดงาน หรือการออกแบบงาน ประกอบกับการเชื่อมโยงระหว่างบุคคล และองค์การ ลักษณะทรัพยากรบุคคลที่องค์การต้องการ โดยพิจารณาถึงการกำหนดงานทั้งระบบด้วยการศึกษาองค์ประกอบขององค์การ สภาพแวดล้อม ด้านพฤติกรรม รวมทั้งกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ประกอบด้วยพุทธบริษัท ๔ ในพระพุทธศาสนา