ศึกษาวิเคราะห์บทบาทของพระพุทธศาสนาที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครองของไทยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นต้นมา พุทธธรรมที่มีส่วนเสริมสร้างคุณธรรมให้แก่การเมือง องค์กรทางคณะสงฆ์ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านการเมืองการปกครองของไทย บทบาทของพระสงฆ์ต่อการเมืองไทย  บทบาทของพระสงฆ์กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีกรณีศึกษาจากพระสงฆ์ที่มีบทบาททางการเมือง เช่น พระสงฆ์ศรีลังกา เป็นตัวอย่าง