แนวคิด และทฤษฎีความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ กระบวนการนโยบายภาครัฐ  ระบบราชการและการบริหารราชการ ทฤษฎีองค์การและการจัดการงานภาครัฐ  ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและเอกชน  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไทยต่อการบริหารราชการและการวิเคราะห์ประเด็นการบริหารราชการไทยโดยใช้กรณีศึกษา