ศึกษาเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงต่าง ทั้งอดีตและปัจจุบัน ซึ่งเกี่ยวข้องและกระทบต่อการเมือง เศรษฐกิจและสังคมไทย โดยเน้นเหตุการณ์ทางการเมืองต่างในปัจจุบันเป็นสำคัญ และแนวโน้วไทยในอนาตค