ศึกษาทฤษฏีการเมืองการปกครองและการบริหารที่ปรากฏในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  เช่น ไตรภูมิพระร่วง  โลกนีติ-ธรรมนีติ จักรวาฬทีปนี ภูมิลาสินี มงคลทีปนี โลกปกสาร โลกบัญญัติ วิเคราะห์การเมืองการปกครองและการบริหารในวรรณกรรมเหล่านี้และวรรณกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ