๔๐๑ ๓๐๙ ความรู้เบื้องตนทางความสัมพันธระหว่างประเทศ ่ ๓ (๓-๐-๖) (Introduction to International Relation) ศึกษาความรู้พื้นฐานของการเมืองระหว่างประเทศ ธรรมชาติและโครงสร้างของระบบการเมือง ระหว่างประเทศ ปัจจัยทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการทหาร วัฒนธรรม อุดมการณ์ที่มีผลต่อแนว พฤติกรรมของรัฐ เครื่องมือที่ ใช้ในการดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ พัฒนาการความร่วมมือระหว่างประเทศ ในรูปแบบต่างๆ เช่น ระเบียบปฏิบัติกฎหมาย สถาบันระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามแนว พระพุทธศาสนา