ศึกษากำเนิด พัฒนาการ โครงสร้างเนื้อหาสาระ ประเด็นสำคัญของพุทธปรัชญามหายานสำนักต่างๆ คือ สำนักมาธยามิกะ สำนักโยคาจาร สำนักสุขาวดี สำนักเซ็น และข้อโต้แย้งของพุทธปรัชญาต่อ ๔ สำนัก