ศึกษาบทบาทและความหมายของภาษาที่ใช้ในศาสนา วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับภาษาศาสนาและการตีความภาษาศาสนาในทัศนะของนักคิดสำคัญ เช่น ลุดวิก วิตเกนสไตน์ กิลเบิร์ต ไรล์ และพุทธทาสภิกขุ เป็นต้น