ศึกษาบาลีไวยากรณ์ เพื่อให้รู้ความเป็นมาและพัฒนาการของภาษาบาลี มีการนำหลักไวยากรณ์ไปใช้อย่างถูกต้อง โดยรู้รากศัพท์ ส่วนประกอบจนมีความสามารถในการแต่งและแปลภาษาบาลีพอสมควร  โดยสามารถใช้ไวยากรณ์ภาษาบาลีเป็นหลักในการศึกษาภาษาบาลีได้อย่างถูกต้อง

ผู้ศึกษาจะสามารถรู้ดังนี้

๑. รู้และเข้าใจความหมาย ลักษณะเฉพาะ ความสำคัญและคุณประโยชน์ของภาษาบาลีได้

๒. อธิบายกฎเกณฑ์ไวยากรณ์ภาษาบาลีได้

๓. ถ่ายทอดความรู้เรื่องหลักไวยากรณ์ภาษาบาลีให้ผู้อื่นเข้าใจได้

๔. อธิบายความต่างกันระหว่างภาษาบาลีกับภาษาอื่น ๆ  ได้

๕. ตระหนักถึงคุณค่าของภาษาบาลีในฐานะเป็นภาษาบันทึกคัมภีร์พระพุทธศาสนา