ศึกษาความหมาย ทฤษฎี หลักการ และองค์ประกอบของประชาธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา หลัก ประชาธิปไตยในพระไตรปิฎก ธรรมาธิปไตยกับประชาธิปไตยเปรียบเทียบหลักประชาธิปไตยกับประชาธิปไตยแนว พุทธ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เสริมสร้างประชาธิปไตยและการประยุกต์ใช้หลักประชาธิปไตยเชิงพุทธในการ บริหารและการปกครอง  ต าราทางพระพุทธศาสนาและจากผลงานของนักวิชาการสมัยใหม่