ศึกษาแนวคิดและวิธีการทางการเมืองที่มีการกำหนดนโยบายสาธารณะ การเมืองการบริหารที่เกี่ยวกับการตัดสินใจกำหนดนโยบายสาธารณะและการนำไปสู่แผนงาน ความสัมพันธ์ระหว่างการเมือง การบริหารและนโยบายสาธารณะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำนโยบายไปปฏิบัติ การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ และการนำไปสู่การจัดทำแผน ปัญหาและอุปสรรคในการกำหนดนโยบาย