1. ศึกษาความเป็นมาของภาษา

2. สาขาของภาษาศาสตร์

3. แนวคิดและทฤษฎีทางภาษาศาสตร์

4. สัทวิทยา

5. สัทศาสตร์ภาษาอังกฤาและภาษาไทย

6. การวิเคราะห์ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์

7. ปัจจัยที่ส่งผลการเปลี่่ยนแปลงภาษา