เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในประวัติและพัฒนาการของพุทธปรัชญาเถรวาทในด้านอภิปรัชญา,ญาณวิทยา,จริยศาสตร์,สุนทรียศาสตร์และปรัชญาสังคมและการเมืองของพุทธปรัชญาเถรวาทพร้อมกับการศึกษาเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแนวคิดปรัชญาตะวันตกและปรัชญาร่วมสมัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้

     

ศึกษากลุ่มศัพท์ต่าง ๆ ที่เป็นชื่อ/คำเรียกบุคคล สัตว์ สถานที่ ธรรมชาติ 

และหลักธรรมที่จัดแบ่งเป็นกัณฑ์จากคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา