แบบทดสอบวัดผลความรู้ด้านภาษาอังกฤษ : ระดับ ปริญญา ตรี - โท - เอก

ประกอบด้วย

  1. ข้อสอบปรนัย
  2. ข้อสอบอัตนัย
  3. ข้อสอบจับคู่
  4. ข้อสอบเติมคำ