ศึกษาผลงานทางคัมภีร์ผลงานทางวรรณกรรมและหลักคำสอนสำคัญของนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาคนสำคัญทั้งในอดีตและปัจจุบันที่สะท้อนอัตลักษณ์และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเช่นผลงานของพระพุทธโฆสาจารย์ พระอนุรุทธาจารย์ พระสิริมังคลาจารย์ พระพุทธทาสภิกขุ พระพุทธโฆสาจารย์(ป.อ.ปยุตฺโต) พระวัลโปละราหุล พระโสภณมหาเถระ(เลดีสยาดอ) นาคารชุน อสังขะ วสุพันธุ  สองขะปะ(วัชรยาน) พระนารทมหาเถระ(ศรีลังกา) ริส เดวิดส์ เชอร์บาตสกี ดี.ที.ซูซูกิ ทะไลลามะ ติช นัท ฮันห์ เป็นต้น

ศึกษาวิเคราะห์แนวความคิดพื้นฐานทางปรัชญาที่สําคัญในพระไตรปิฎก ประกอบด้วย แนวความคิดทางอภิปรัชญา จักรวาลวิทยา ญาณวิทยา จริยศาสตร์และอื่น ๆ ในการศึกษารายวิชานี้ นิสิต ต้องกําหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๑ ประเด็น แล้วจัดทําโครงร่างรายงาน ดําเนิน การศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษาโดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจําวิชา