พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง  ความสัมพันธ์การได้มาซึ่งอำนาจทางการปกครอง

พระอภิธรรมปิฎก  มีเนื้อหาเน้นองค์ความรู้ หลักการ  วิธีการ  แนวปฏิบัติ  ไม่เกี่ยวเนื่องกับต้วบุคคล  หากเชื่อมโยงกับการธรรมชาติ  รูปธรรม   นามธรรม  การดับไปของธรรมชาติ  รูปนาม  จัดเป็นรายวิชาข้อสอบกลางที่น่าสนใจของนิสิต

กฎหมายเพื่อการจัดการ เป็นการออกกฎหมายควบคุม กฎหมายนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งในการดำเนินการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น กฎหมายการควบคุมป่าสงวน กฎหมายควบคุมและคุ้มครองสัตว์ป่า กฏหมายควบคุมการทำเหมืองแร่ กฎหมายรักษาความสะอาดของบ้านเมือง กฎหมายการก่อตั้งอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น นอกจากนี้ควรมีการกำหนดโทษที่รุนแรงพอสมควรสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืน เช่น กฎหมายของประเทศไทย ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญประชาธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนาหลักการและวิธีการแบบประชาธิปไตยที่มีอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้า หรือที่เราเรียกกันว่า พระพุทธศาสนา ซึ่งอยู่ในรูปแบบของคำสั่งสอน คือ พระธรรมและวินัยที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ มิใช่ทฤษฎีทางการเมืองโดยตรงแบบตะวันตก

ทฤษฎีการเมือง มองการเมืองเป็นเหมือนระบบ โดยมีการทำหน้าที่ โดยที่สังคมกับระบบการเมืองทำงานอยู่ซึ่งกันและกัน พูดง่ายๆว่ารัฐหนึ่งรัฐ แต่เขาพยายามจะหลีกเลี่ยงความว่ารัฐ ก็จะมีช่องแรกการเรียกร้อง นำไปสู่ระบบการเมือง ตัดสินใจ แล้วก็ Output  ผลลัพธ์ออกมา การทำหน้าที่อะไรก็ตามแต่ ของรัฐหรือสังคม ที่อยู่ในขอบเขตของระบบการเมือง

การเมืองการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นของไทย


ศาสนาทั่วไป  ศาสนา ไว้ว่า “ลัทธิความเชื่อถือของมนุษย์อันมีหลัก คือ แสดงกำเนิดและความสิ้นสุดของโลก เป็นต้น อันเป็นไปในฝ่ายปรมัตถ์ประการหนึ่ง แสดงหลักธรรมเกี่ยวกับบุญบาปอันเป็นไปในฝ่ายศีลธรรมประการหนึ่ง พร้อมทั้งลัทธิพิธีที่กระทำตามความเห็นหรือตามคำสั่งสอนในความเชื่อถือนั้น ๆ


สันติวิธีและสมานฉันท์เป็นการจัดการความขัดแย้งและการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีคือมุมมองในการจัดการกับความขัดแย้งที่ยึดมั่นในวิถีแห่งสันติ โดยปฏิเสธวิธีการใช้ความรุ่นแรงทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึงการไม่ตอบโต้อีกฝ่ายโดยใช้ความรุนแรง แม้ว่าจะถูกกระทำด้วยความรุนแรง แม้ว่าจะถูกกระทำด้วยความรุนแรงก็ตาม

การศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร หรือ การค้นคว้าอิสระ  ผู้เรียนสามารถค้นคว้า วิจัย อย่างอิสระในหัวข้อสนใจ นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนตามหลักสูตรปกติของสาขาวิชารัฐศาสตร์

 ธรรมนิเทศ หมายถึง การแสดงคำสั่งสอนในศาสนา หรือการแสดงหลักประพฤติปฏิบัติในศาสนา การชี้แจงหลักคำสอนทางศาสนา หรือการแสดงหลักธรรม มีการจำแนกแจกแจง อธิบายขยายความ เพื่อให้บุคคลอื่นคล้อยตาม หรือเห็นตามด้วย