ความสำคัญของหลักสูตร หลักการและแนวคิดในการจัดทำหลักสูตร ปัจจัยและพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตร ประเภทของหลักสูตร การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช้ ฝึกปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร