วิเคราะห์นวัตกรรมการสอน การสร้างสื่อบทเรียน ประเภทของสื่อที่เหมาะสม การใช้สื่อ และพัฒนาสื่อเฉพาะตามระดับการศึกษา การผลิตสื่อ และการประเมินสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา