ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความหมาย ความเป็นมา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทำเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กับการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  และ เพื่อเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามเเนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักสังคมศาสตร์     เพื่อเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามเเนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักสังคมศาสตร์ การศึกษานอกสถานที่ กรณีตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้วยการลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ และจัดทำรายงาน

ศึกษาหน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ หน่วยเสียงวรรณยุกต์ หน่วยคำ ระบบไวยากรณ์ ความหมายในภาษาไทย ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านเขียนภาษาไทย ฟังคำสั่ง คำบรรยาย  จดบันทึกเรื่องที่ฟัง พูด ทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ ขออนุญาต แนะนำตัวเอง แนะนำผู้อื่น บอกชื่อสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สนทนาได้ทั้งคำที่แสดงความหมายรูปธรรมและนามธรรม