คณะ  :   คณะพุทธศาสตร์  คณะครุศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์

จำนวนหน่วยกิต : ๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 •  ๑. พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.
 •  ๒. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ ดร. (คณะครุ ฯ)
 •  ๓. พระมหาสุเทพ  สุปณฺฑิโต (คณะสังคม ฯ)
 •  ๔. พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร  อภิฉนฺโท, ผศ.ดร. (คณะครุ ฯ)
 •  ๕. ผศ.กฤต  ศรียะอาจ (คณะพุทธ ฯ)
 •  ๖. อาจารย์เชน ณ นคร (คณะมนุษย์ ฯ)
 •  ๗. ผศ.สถิตย์  ศิลปชัย (คณะสังคม ฯ)

คณะ  :  คณะพุทธศาสตร์  คณะครุศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์

จำนวนหน่วยกิต : ๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

 •      ๑. พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส  รศ.ดร.
 •      ๒. พระมหาสุขสันต์ สุขวฑฺฒโน, ดร.
 •      ๓. พระครูวินัยธรเอนก  เตชวโร
 •      ๔. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
 •      ๕. ผศ.สุชน  ประวัติดี 
 •      ๖. อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา  
 •      ๗. อาจารย์สายหยุด มีฤกษ์