วิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา : Innovation and Technology in Education

อาจารย์ / ผู้บรรยาย : ดร.เกษม แสงนนท์

Tel. 089-819-5991 e-Mail: xmen2020@hotmail.com, Facebook: Kasem S.Mcu

Application: KDM Center  e-Book: www.mebmarket.com ค้นหา medabooks

Slide: www.slideplayer.mcu.ac.th

และทีมงาน: นายนพดล เพ็ญประชุม วท.บ., ป.ธ.5, น.ธ.เอก นักวิชาการคอมพิวเตอร์
                    นายอภิชาติ รอดนิยม  วท.บ., วท.ม., ป.ธ.6, น.ธ.เอก นักวิชาการคอมพิวเตอร์