อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

  • ๑. พระครูปริยัติกิตติธำรง ผศ.ดร. (คณะสังคม ฯ)
  • ๒. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร ดร.
  • ๓. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน ดร. (คณะพุทธ ฯ)
  • ๔. พระมหาขวัญชัย กิตฺติปาโล (คณะมนุษย์ ฯ)
  • ๕. ผศ.ดร.ชวาล ศิริวัฒน์ (คณะครุ ฯ)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

  • ๑. พระสุธีธรรมานุวัตร ผศ.ดร.
  • ๒. พระมหาณรงค์ศักดิ์ ฐิติญาโณ ผศ.ดร. (คณะมนุษย์ ฯ)
  • ๓. พระมหาสม กลฺยาโณ (คณะสังคม ฯ)
  • ๔. ผศ.ดร. สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย (คณะครุ ฯ)
  • ๕. ผศ.ดร. สุเทพ พรมเลิศ (คณะพุทธ ฯ)