ความรู้ทั่วไปของการเมืองและการปกครอง พัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย สถาบันทางการเมืองและการปกครองของไทย กระบวนการทางการเมืองของไทย การจัดระเบียบการปกครองของไทย และหลักพุทธธรรมกับการเมืองการปกครองของไทย