ศึกษาเปรียบเทียบความหมาย ลักษณะ ขอบข่ายและวิธีการแสวงหาความจริงของพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ พระพุทธศาสนากับทฤษฎีวิวัฒนาการ พระพุทธศาสนากับทฤษฎีสัมพัทธภาพ พระพุทธศาสนากับทฤษฎีควอนตัมฟิสิกส์ ทัศนะของนักวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อพระพุทธศาสนา และผลกระทบระหว่างวิทยาศาสตร์และประยุกตวิทยากับพระพุทธศาสนา

ความสำคัญของการสงเคราะห์และการช่วยเหลือ การจัดการสงเคราะห์ของพระสงฆ์ แบบคุณธรรม จริยธรรมทางจิตใจสำหรับการสงเคราะห์ ข้อดีข้อเสียของการสงเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ ถ้ามองตามเวลาและโอกาสการกำหนดเส้นทางการสงเคราะห์ตามหลักการ รูปแบบ และวิธีการสงเคราะห์ ตามนโยบายในการสงเคราะห์ระหว่างพระสงฆ์กับพระสงฆ์ หรือชาวบ้านกับชาวบ้าน