ความสำคัญของการสงเคราะห์และการช่วยเหลือ การจัดการสงเคราะห์ของพระสงฆ์ แบบคุณธรรม จริยธรรมทางจิตใจสำหรับการสงเคราะห์ ข้อดีข้อเสียของการสงเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ ถ้ามองตามเวลาและโอกาสการกำหนดเส้นทางการสงเคราะห์ตามหลักการ รูปแบบ และวิธีการสงเคราะห์ ตามนโยบายในการสงเคราะห์ระหว่างพระสงฆ์กับพระสงฆ์ หรือชาวบ้านกับชาวบ้าน